I. Akty prawne dotyczące żłobka w randze ustawy

1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3.

ustawa z dnia 4.02.2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (64.38 kb)


II. Akty prawne dotyczące żłobka w randze uchwały

1. Uchwała nr XVI/67/15 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Chojnowie przy ul. Sikorskiego 20 oraz załącznik do Uchwały -
- Statut Żłobka Miejskiego w Chojnowie

uchwała nr XVI/67/15 (53.46 kb)

2. Uchwała nr XVII/75/15 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim w Chojnowie oraz zasad ich pobierania

uchwała nr XVII/75/15 (18.73 kb)

3. Uchwała nr XVIII/86/16 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego w Chojnowie oraz załącznik do Uchwały -
- Statut Żłobka Miejskiego w Chojnowie

uchwała nr XVIII/86/16 (60.31 kb)

4. Uchwała nr XIX/88/16 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 marca 2016r. zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego w Chojnowie

uchwała nr XIX/88/16 (380.12 kb)

5. Uchwała nr XIX/89/16 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 marca 2016r. zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim w Chojnowie oraz zasad ich pobierania

uchwała nr XIX/89/16 (369.68 kb)

STATUT
ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W CHOJNOWIERozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1. Żłobek Miejski w Chojnowie, zwany dalej „Żłobkiem", jest jednostką budżetową Gminy
Miejskiej Chojnów, nie posiadającą osobowości prawnej, podlegającą wpisowi do rejestru
żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Miejskiej
Chojnów.
2. Organem założycielskim Żłobka jest Gmina Miejska Chojnów.
3. Siedziba Żłobka mieści się w Chojnowie przy ul.Sikorskiego 20.
4. Żłobek używa pieczęci zgodnie z nazwą Żłobka w pełnym brzmieniu.

Rozdział II
Cele i zadania

§ 2. Podstawowym celem działania Żłobka jest zapewnienie opieki w warunkach umożliwiających
rozwój psychiczny i fizyczny dziecka właściwy dla jego wieku oraz wspomaganie
rodziców/opiekunów prawnych w wychowaniu dziecka.
§ 3.1. Do zadań Żłobka, oprócz zadań określonych w art. 10 ustawy z dnia 4 lutego 2011r.
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, należy:
1) organizowanie warunków dla wszechstronnego, harmonijnego rozwoju dzieci,
2) organizowanie optymalnych warunków rozwoju osobowości, zdolności i zainteresowań
dzieci,
3) wspomaganie dziecka w jego indywidualnym rozwoju, a w przypadku dziecka
niepełnosprawnego, ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności,
4) dbanie o bezpieczeństwo dzieci,
5) wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka,
6) zapewnienie dzieciom wyżywienia dostosowanego do wieku i diety dziecka, zgodnie
z obowiązującymi normami.
2. Zadania określone w ust. 1 realizowane są poprzez:
1) zapewnienie właściwych warunków lokalowych z wyposażeniem dostosowanym do wieku
i potrzeb rozwojowych dzieci oraz fachowej opieki ze strony personelu Żłobka posiadającego
odpowiednie kwalifikacje,
2) organizowanie i prowadzenie zajęć ruchowych, zabawowych z elementami edukacji, zajęć
tematycznych, dydaktycznych, manipulacyjno-konstrukcyjnych, stymulujących indywidualny
rozwój psychomotoryczny, uwzględniających indywidualne potrzeby, zdolności,
zainteresowania, możliwości i potencjał dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych, z
uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności,
3) organizowanie zajęć w sposób zapewniający jak najlepszą integrację między dziećmi i
współdziałanie w grupie rówieśniczej oraz naukę właściwych zachowań społecznych,
4) umożliwienie zdobycia podstawowych nawyków higienicznych przygotowujących dziecko
do pobytu w Żłobku,
5) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu, dbanie o bezpieczeństwo
dzieci w Żłobku oraz w czasie zajęć prowadzonych poza nim,
6) działania promujące zdrowie i prawidłowe żywienie,
7) zapewnienie dzieciom racjonalnego wyżywienia zawierającego niezbędne składniki
pokarmowe z uwzględnieniem zasad zdrowego żywienia,
8) zapewnienie dzieciom pobytu na świeżym powietrzu,
9) rozkład dnia zapewniający dzieciom właściwe proporcje czasu związanego z wysiłkiem
fizycznym, umysłowym i odpoczynkiem,
10) współpracę ze specjalistami świadczącymi specjalistyczną pomoc, szczególnie w
przypadku indywidualnych potrzeb dzieci niepełnosprawnych, z uwzględnieniem rodzaju
niepełnosprawności,
11) współpracę z rodzicami/opiekunami prawnymi oraz ich wspomaganie w rozwoju
psychofizycznym dziecka poprzez:
a) prowadzenie porad i konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem,
b) przekazywanie informacji o postępach bądź trudnościach w rozwoju psychofizycznym
dziecka,
c) stwarzanie możliwości uczestniczenia wraz z dziećmi rodziców/opiekunów pranych
w zajęciach prowadzonych w Żłobku, w tym adaptacyjnych i otwartych.

Rozdział III
Organizacja i zarządzanie

§ 4. 1. Żłobkiem kieruje Dyrektor zatrudniony przez Burmistrza Miasta Chojnowa.
2. Do zadań Dyrektora należy:
1) organizowanie pracy Żłobka z uwzględnieniem zadań statutowych,
2) reprezentowanie Żłobka na zewnątrz,
3) pełnienie funkcji pracodawcy wobec pracowników Żłobka,
4) zapewnienie warunków bezpiecznego przebywania w Żłobku dzieciom i personelowi,
5) zapewnienie należytego stanu higieniczno-sanitarnego Żłobka,
6) prawidłowe gospodarowanie mieniem,
7) uzgadnianie z Burmistrzem Miasta zasad organizacji Żłobka z uwzględnieniem potrzeb
dzieci korzystających z jego usług,
8) przygotowanie i realizowanie planu finansowego Żłobka.
3. W czasie nieobecności Dyrektora zastępstwo pełni wskazany przez niego pracownik
Żłobka. O ustalonym zastępstwie Dyrektor powiadamia Burmistrza Miasta.
§ 5. 1. Strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań Żłobka, w tym godziny pracy
placówki określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Dyrektora i zatwierdzony przez
Burmistrza Miasta.
2. Za realizację Regulaminu odpowiada Dyrektor.
3. Dyrektor kieruje Żłobkiem poprzez wydawanie zarządzeń w sprawach dotyczących jego
organizacji i funkcjonowania.
§ 6. 1. Skład personelu zatrudnionego w Żłobku i liczbę grup dzieci określa arkusz organizacyjny
Żłobka.
2. Arkusz organizacyjny Żłobka (i jego aktualizacje) opracowany przez Dyrektora, podlega
zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta.
3. Skład personelu jest dostosowany do liczby dzieci uczęszczających do Żłobka.
§ 7. 1. Żłobek funkcjonuje przez cały rok, we wszystkie dni robocze, z wyjątkiem corocznej
miesięcznej przerwy wakacyjnej i przerw, o których mowa w ust. 3.
2. Termin przerwy wakacyjnej w pracy Żłobka ustalany jest corocznie na wniosek Dyrektora
w arkuszu organizacyjnym.
3. W sytuacjach nagłych i uzasadnionych, decyzję o okresowym zamknięciu Żłobka
i ustanowieniu przerwy w jego pracy może podjąć Dyrektor, po uzyskaniu zgody Burmistrza
Miasta.
§ 8. 1. W Żłobku może być powołana Rada Rodziców, wybierana jawnie poprzez głosowanie
na ogólnym zebraniu rodziców.
2. Rada Rodziców działa według Regulaminu opracowanego przez siebie i zatwierdzonego
przez Dyrektora.
3. Działania Rady Rodziców nie mogą być sprzeczne ze statutem Żłobka.
§ 9. Rodzice/opiekunowie dziecka objętego opieką Żłobka mają prawo do uzyskiwania pełnej
informacji na temat rozwoju psychofizycznego dziecka i jego pobytu w Żłobku.

Rozdział IV
Warunki przyjmowania dzieci do Żłobka

§ 10. 1. Zapisy dzieci do Żłobka odbywają się przez cały rok. Dzieci do Żłobka przyjmowane
są w miarę występowania wolnych miejsc w Żłobku.
2. Rodzice ubiegający się o miejsce dla dziecka w Żłobku zobowiązani są do złożenia
u Dyrektora kompletnej, prawidłowo wypełnionej „Karty zgłoszenia dziecka do Złobka".
3. Przyjęć dzieci do Żłobka dokonuje Dyrektor, na podstawie opinii Komisji Rekrutacyjnej,
powołanej przez Dyrektora.
4. Żłobek przyjmuje dzieci zamieszkałe w Chojnowie w wieku od ukończenia 20 tygodnia
życia do 3 roku życia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 4 roku życia, jeżeli niemożliwe lub
utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym pod warunkiem,
że rodzice/opiekunowie prawni dziecka złożą oświadczenie o przeszkodach w objęciu dziecka
wychowaniem przedszkolnym
5. W przypadku większej liczby zgłoszeń do Żłobka w pierwszej kolejności przyjmowane są
dzieci:
1) obojga rodziców/opiekunów lub rodzica/opiekuna samotnie wychowującego dziecko
pracujących lub uczących się w systemie dziennym, prowadzących gospodarstwo rolne lub
pozarolniczą działalność gospodarczą,
2) z rodzin wielodzietnych (3 i więcej dzieci),
6. Dzieci zamieszkałe poza obszarem miasta mogą korzystać z opieki Żłobka w sytuacji gdy
występują wolne miejsca, nie wykorzystane przez dzieci zamieszkałe w Chojnowie.
§ 11. Dyrektor prowadzi rejestr złożonych w Żłobku „Kart zgłoszeń dziecka do Żłobka".
§ 12. Dyrektor informuje rodziców o przyjęciu dziecka do Żłobka w formie pisemnej.
§ 13. Dzieci zapisywane są do grup według ich zbliżonego wieku oraz rozwoju psychofizycznego.
§ 14. Warunkiem korzystania z usług Żłobka jest podpisanie umowy cywilnoprawnej
pomiędzy rodzicami/opiekunami dziecka, a Dyrektorem Żłobka.
§ 15. Dyrektorowi przysługuje prawo skreślenia dziecka z listy dzieci zapisanych do Żłobka
w przypadku:
1) niezgłoszenia się dziecka do Żłobka w terminie 14 dni od daty wyznaczonej w umowie
przyjęcia dziecka do Żłobka i nieusprawiedliwieni w tym terminie nieobecności dziecka,
2) nieuczęszczania dziecka do Żłobka przez okres co najmniej jednego miesiąca bez
przedstawienia uzasadnionej przyczyny,
3) zalegania z zapłatą za pobyt i/lub wyżywienie dziecka w Żłobku, za okres co najmniej
jednego miesiąca,
4) zatajenia przy wypełnianiu „Karty zgłoszenia dziecka do Żłobka" lub w trakcie pobytu
dziecka w Żłobku informacji o stanie zdrowia dziecka, który uniemożliwia przebywanie
dziecka w Żłobku,
5) wydania orzeczenia lekarskiego stwierdzającego przeciwwskazania do przebywania
dziecka w Żłobku.

Rozdział V
Gospodarka finansowa i zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie

§ 16. Gospodarka finansowa Żłobka prowadzona jest na podstawie obowiązujących przepisów
dotyczących jednostek budżetowych.
§ 17. Żłobek utrzymywany jest z budżetu Miasta Chojnowa, opłat pochodzących od rodziców
dzieci uczęszczających do Żłobka.
§ 18. Podstawą gospodarki finansowej Żłobka jest roczny plan finansowy.
§ 19. Wszystkie wpływy uzyskane przez Żłobek stanowią dochody budżetu Gminy Miejskiej
Chojnów.
§ 20. Wydatki Żłobka realizowane są z uwzględnieniem przepisów prawa zamówień
publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości oraz innych
przepisów.
§ 21. 1. Wysokość opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku oraz zasady ich pobierania
ustala Rada Miejska Chojnowa w drodze odrębnej uchwały.
2. Za każdy dzień nieobecności dziecka w Żłobku, niezależnie od przyczyny, opłaty za
wyżywienie nie pobiera się w przypadku zgłoszenia przez rodziców tego faktu w sposób
ustalony przez Dyrektora. Nadwyżka opłaty podlega zwrotowi lub zaliczeniu na kolejne
okresy pobytu dziecka w Żłobku. Zwrot opłaty następuje w terminie do 14 dni po
zakończeniu miesiąca kalendarzowego, w którym nieobecność miała miejsce.
3. W przypadku przerwy w pracy Żłobka albo nieobecności dziecka w
Żłobku, miesięczna opłata stała ulega zmniejszeniu za każdy roboczy dzień nieobecności
dziecka w Żłobku o kwotę stanowiącą wynik podzielenia miesięcznej opłaty stałej przez
liczbę dni roboczych w danym miesiącu.

Rozdział VI
Nadzór i kontrola

§ 22. Nadzór nad działalnością Żłobka w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki,
realizacji zadań statutowych, prowadzenia polityki kadrowej oraz gospodarki finansowej
sprawuje Burmistrz Miasta Chojnowa zgodnie z planem nadzoru uchwalonych przez Radę
Miejską Chojnowa.
Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§ 23. Żłobek prowadzi, udostępnia i archiwizuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
§ 24. Wszelkie zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla
jego nadania.
§ 25. W zakresie nieuregulowanym Statutem stosuje się obowiązujące przepisy prawa.
UCHWAŁA NR XVI/67/15
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia 26 listopada 2015 r.
 
w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Chojnowie przy ul.Sikorskiego 20
 
 
Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2015.1515), art. 8 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz.U. 2013.1457 ze zm.), art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2013.885 ze zm.),Rada Miejska Chojnowa uchwala, co następuje:
 
§ 1.
Z dniem 1 grudnia 2015 r. tworzy się  gminną jednostkę budżetową pod nazwą Żłobek Miejski w Chojnowie, z siedzibą w Chojnowie przy ul.Sikorskiego 20, zwany dalej Żłobkiem.

§ 2.
Żłobkowi nadaje się statut, który stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3.
Żłobek wyposażony zostaje w mienie  stanowiące własność Gminy Miejskiej Chojnów
w postaci nieruchomości położonej przy ul. Sikorskiego 20.

§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroński
 (szerokość: 190 / wysokość: 162) ŻYCZYMY WSPANIAŁYCH I POGODNYCH WAKACJI

   (szerokość: 150 / wysokość: 92)   WITAMNSTRONIŻŁOBKMIEJSKIEGCHOJNOWI"SŁONECZKO" (szerokość: 190 / wysokość: 190) 

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie