Warunki przyjmowania dzieci do Żłobka
 

 
 

§ 11. 
 

1. Zapisy dzieci do Żłobka odbywają się przez cały rok. Dzieci do Żłobka przyjmowane są w miarę występowania wolnych miejsc w Żłobku.
2. Rodzice ubiegający się o miejsce dla dziecka w Żłobku zobowiązani są do złożenia 
u Dyrektora kompletnej, prawidłowo wypełnionej „Karty zgłoszenia dziecka do Żłobka", której wzór określa Regulamin Organizacyjny Żłobka.
3. Przyjęć dzieci do Żłobka dokonuje Dyrektor, na podstawie opinii Komisji Rekrutacyjnej, powołanej przez Dyrektora.
4. Żłobek przyjmuje dzieci zamieszkałe w Chojnowie w wieku od ukończenia 20 tygodnia
życia do 3 roku życia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 4 roku życia, jeżeli niemożliwe lub
utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym pod warunkiem,
że rodzice/opiekunowie prawni dziecka złożą oświadczenie o przeszkodach w objęciu dziecka
wychowaniem przedszkolnym
5. W przypadku większej liczby zgłoszeń do Żłobka w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:
1) obojga rodziców/opiekunów lub rodzica/opiekuna samotnie wychowującego dziecko pracujących lub uczących się w systemie dziennym, prowadzących gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą,
2) z rodzin wielodzietnych (3 i więcej dzieci),
6. Dzieci zamieszkałe poza obszarem miasta mogą korzystać z opieki Żłobka w sytuacji gdy występują wolne miejsca, nie wykorzystane przez dzieci zamieszkałe w Chojnowie.

 

§ 12.
 

Dyrektor prowadzi rejestr złożonych w Żłobku „Kart zgłoszeń dziecka do Żłobka".

 

§ 13.
 

Dyrektor informuje rodziców o przyjęciu dziecka do Żłobka w formie pisemnej.

 

§ 14.
 

Dzieci zapisywane są do grup według ich zbliżonego wieku oraz rozwoju psychofizycznego.

 

§ 15.
 

Warunkiem korzystania z usług Żłobka jest podpisanie umowy cywilnoprawnej pomiędzy rodzicami/opiekunami dziecka, a Dyrektorem Żłobka.

 

§ 16.
 

Dyrektorowi przysługuje prawo skreślenia dziecka z listy dzieci zapisanych do Żłobka w przypadku:
1) niezgłoszenia się dziecka do Żłobka w terminie 14 dni od daty wyznaczonej w umowie przyjęcia dziecka do Żłobka i nieusprawiedliwienia w tym terminie nieobecności dziecka,
2) nieuczęszczania dziecka do Żłobka przez okres co najmniej jednego miesiąca bez przedstawienia uzasadnionej przyczyny,
3) zalegania z zapłatą za pobyt i/lub wyżywienie dziecka w Żłobku, za okres co najmniej jednego miesiąca,
4) zatajenia przy wypełnianiu „Karty zgłoszenia dziecka do Żłobka" lub w trakcie pobytu dziecka w Żłobku informacji o stanie zdrowia dziecka, który uniemożliwia przebywanie dziecka w Żłobku,
5) wydania orzeczenia lekarskiego stwierdzającego przeciwwskazania do przebywania dziecka w Żłobku.
 

Kryteria obligatoryjne (dostępu): 
- zamieszkanie dziecka wraz z rodzicem/prawnym opiekunem na terenie Chojnowa
- wiek dziecka (od 20 tygodni do 3 lat)
Kryteria dodatkowe
 - Jeżeli liczba kandydatów spełniająca kryteria dostępu, przekroczy liczbę miejsc w żłobku komisja rekrutacyjna,  ustali kryteria dodatkowe, 

- UWAGA: Oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań,

- Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia",

- Warunkiem korzystania z usług Żłobka jest podpisanie umowy cywilnoprawnej pomiędzy rodzicami/opiekunami dziecka, a Dyrektorem Żłobka.

Podstawy prawne 
Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1457).

Uchwała  Nr XVI/67/15  Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 26 listopada 2015 r.-
Załącznik - Statut Żłobka Miejskiego w Chojnowie


 

Karta zgłoszenia dziecka do Żłobka Miejskiego w Chojnowie (446.50 KB, .doc)

Karta zgłoszenia dziecka do Żłobka Miejskiego w Chojnowie (361.83 KB, .pdf)

 

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie