Deklaracja dostępności -  Żłobek Miejski w Chojnowie


Żłobek Miejski w Chojnowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Żłobka  Miejskiego w Chojnowie www.zlobek.chojnow.eu
 • Data publikacji strony internetowej: 2016-01-02 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-16
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
 • Filmy opublikowane w serwisie YouTube, a następnie osadzone na stronie Żłobka nie mają transkrypcji; zostały stworzone przed wejściem w życie deklaracji dostępności.
 • Nie wszystkie osadzone dokumenty PDF są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidomych i niedowidzących.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:  2020-09-22
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
E-mail: zlobek@chojnow.eu
Telefon: 786 210 235

Każdy ma prawo do:
 • zgłoszenia uwag dotyczących dostępności cyfrowej strony lub jej elementów,
 • zgłoszenia żądania zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementów,
 • wnioskowania o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,  
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
Organ nadzorujący: Dyrektor Żłobka Miejskiego w Chojnowie
Adres: 59-225 Chojnów  ul. Sikorskiego 20
 E-mail: zlobek@chojnow.eu
 Telefon: 786 210 235
 
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Budynek Żłobka  Miejskiego w Chojnowie jest  przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami.
 • Żłobek dysponuje miejscami parkingowymi. W pobliżu  budynku znajduje się parking miejski  z wyznaczonymi  miejscami dla osób niepełnosprawnych.
 • Do Żłobka można wejść z psem asystującym.
 • Wejście z ulicy na teren Żłobka jest dostosowane pochyłą nawierzchnią bez schodów – wjazd dla wózków. Budynek jest parterowy jednokondygnacyjny, bez schodów ani progów. Drzwi wejściowe do budynku są szerokie. .
 • Z holu przy wejściu głównym jest dostęp bez utrudnień do wszystkich pomieszczeń Żłobka
 • Budynek nie jest wyposażony w  informacje głosowe, oznaczenia brajla oraz oznaczenia kontrastowe lub w powiększony druk dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani on-line..
 • Toaleta  znajduje się w pobliżu wejścia głównego budynku - jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Ułatwienia
Ułatwienia na stronie internetowej www.zlobek.chojnow.eu
Strona internetowa www.zlobek.chojnow.eu posiada następujące ułatwienia:
Zgodność ze standardami:
Serwis jest zgodny ze standardami W3C:
HTML 5
WCAG 2.0 (poziom AA)

Kompatybilność:
Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych.
Stronę można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety.
Żłobek Miejski w Chojnowie nie oferuje oddzielnej aplikacji mobilnej.
Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

 Wygląd:
Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące.:
 • zmiana wielkości czcionki,
 • zmiana kontrastu,
 • większość z grafik została opatrzona atrybutem alt z opisem,
 • całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

 Pomoc w nawigacji:
 Wszystkie strony zawierają okienko wyszukiwarki.
 Skróty klawiaturowe:
CTRL+U – Menu dostępności
 Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.
 Inne informacje i oświadczenia

Aktualnie podejmowane są prace nad dostosowaniem strony internetowej do wymagań prawnych. Deklarujemy, że niebawem strona będzie spełniać wymogi dostępności.

  

   (szerokość: 150 / wysokość: 92)   WITAMNSTRONIŻŁOBKMIEJSKIEGCHOJNOWI"SŁONECZKO" (szerokość: 190 / wysokość: 190) 


 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie