Deklaracja Dostępności dla strony internetowej zlobek.chojnow.eu

ŻŁOBEK MIEJSKI W CHOJNOWIE zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do ŻŁOBEK MIEJSKI W CHOJNOWIE.

  • Data publikacji strony internetowej: 2016-01-02.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-12.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

  • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
  • Nie wszystkie zdjęcia mają opis alternatywny.

Powody braku spełaniania wymagań

  • Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.
  • Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-01-12.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-01-12.

Skróty klawiaturowe

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krasoń Dorota, dorotaanna@interia.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 533 210 235. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek Żłobka  Miejskiego w Chojnowie jest  przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami.

Żłobek dysponuje miejscami parkingowymi. W pobliżu  budynku znajduje się parking miejski  z wyznaczonymi  miejscami dla osób niepełnosprawnych.

Do Żłobka można wejść z psem asystującym.

Wejście z ulicy na teren Żłobka jest dostosowane pochyłą nawierzchnią bez schodów – wjazd dla wózków. Budynek jest parterowy jednokondygnacyjny, bez schodów ani progów. Drzwi wejściowe do budynku są szerokie. .

Z holu przy wejściu głównym jest dostęp bez utrudnień do wszystkich pomieszczeń Żłobka

Budynek nie jest wyposażony w  informacje głosowe, oznaczenia brajla oraz oznaczenia kontrastowe lub w powiększony druk dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani on-line..

Toaleta  znajduje się w pobliżu wejścia głównego budynku - jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

  • cały czas podejmujemy prace nad poprawieniem strony internetowej do dostępnoości
  • serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie