RODO w Żłobku
 


 

Prosimy zapoznać się z Klauzulą informacyjną dla rodziców dzieci / opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do 
 

Żłobka Miejskiego w Chojnowie.


 

(szerokość: 190 / wysokość: 52)


 

RODO w Żłobku

 

Klauzula informacyjna

dla rodziców dzieci / opiekunów prawnych dzieci

uczęszczających do Żłobka Miejskiego w Chojnowie

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych                                    z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 

 

Administrator danych:

Administratorem podanych danych osobowych rodziców/opiekunów prawnych, osób upoważnionych do odbierania dzieci oraz dzieci oczekujących i uczęszczających do Żłobka Miejskiego w Chojnowie jest Żłobek Miejski przy ulicy Sikorskiego 20, 
 

59-225 Chojnów,

telefon 786 210 235

e-mail: zlobek.iod@chojnow.eu

 

Inspektor ochrony danych:

Robert Stańczyk

Kontakt : 791 650 517

 e-mail: kontakt@odoonline.pl

 

Cele przetwarzania danych:

Dane osobowe, które zbierane są od rodziców dzieci lub ich opiekunów prawnych potrzebne są m. in.:

•do przeprowadzenia rekrutacji dzieci do żłobka,

•do wykonywania wszelkich czynności i spraw związanych z pełnieniem funkcji opiekuńczo – edukacyjno –wychowawczej nad dziećmi uczęszczającymi do żłobka,

 

Podstawa prawna:

Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 4 lutego 2011 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 603, 650)

oraz

art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.

 

Odbiorcy powierzonych danych:

Odbiorcami powierzonych Administratorowi danych będą:

• pracownicy Żłobka Miejskiego w Chojnowie merytorycznie

odpowiedzialni i upoważnieni do przetwarzania tych danych,

• podmioty współpracujące ze Żłobkiem  Miejskim w Chojnowie  na podstawie umów powierzenia i oświadczeń o zachowaniu poufności,

• organy państwowe, którym udostępnienie danych osobowych regulują odrębne przepisy prawa.

 

Przekazywanie danych do państw trzecich:

Powierzone dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani żadnych organizacji międzynarodowych. Wyjątek stanowią informacje i zdjęcia dzieci, rodziców/opiekunów prawnych zamieszczane na portalu społecznościowym  Facebook.

 

Przechowywanie powierzonych danych:

Po zakończeniu rekrutacji (jeżeli z różnych przyczyn dziecko nie uczęszcza do Żłobka) oraz po zakończeniu pobytu dziecka w danym roku szkolnym - powierzone przez Państwa dane osobowe przechowywane będą przez Żłobek Miejski w Chojnowie zgodnie z odrębnymi przepisami obowiązującymi w Żłobku Miejskim w Chojnowie.

 

Dostęp do danych osobowych:

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych

oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia powierzonych danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

 

Prawo do wniesienia skargi:

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy

uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących dziecka uczęszczającego do Żłobka lub Państwa dane, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Wymóg co do podania danych osobowych:

Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia  procesu rekrutacji i przyjęcia dziecka do Żłobka lub kontynuowania pobytu dziecka  w Żłobku oraz  niepodpisania umowy o świadczenie usług w Żłobku Miejskim w Chojnowie.

 

Informacja o zautomatyzowanym przetwarzaniu i profilowaniu:

Państwa dane osobowe jak również dane dzieci uczęszczających do Żłobka Miejskiego w Chojnowie  nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak również nie będą poddawane procesowi profilowania.

 

Inny cel przetwarzania:

Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn nastąpi konieczność do przetwarzania powierzonych danych w celach innych niż jest to wymagane obowiązującymi przepisami,  zostaną państwo o tym fakcie natychmiast powiadomieni.

Dane nie będą przetwarzane w innych celach do czasu uzyskania od Państwa specjalnej odrębnej zgody.

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie