Zarządzenie Nr 5 /2017 r

Dyrektora Żłobka Miejskiego w Chojnowie z dnia 9 czerwca 2017 r

W sprawie ustanowienia  Regulaminu Spacerów i Wycieczek w

Żłobku Miejskim w Chojnowie.

 

 

 

§1

Na podstawie aktów prawnych :

 

− rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.),

Uchwała nr XVIII/86/16 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego w Chojnowie oraz załącznik do Uchwały - Statut Żłobka Miejskiego w Chojnowie

-  Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3.

- Zarządzenie Nr  1/2016 Dyrektora Żłobka Miejskiego w Chojnowie z dnia 01 stycznia 2016 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Żłobkowi Miejskiemu w Chojnowie

 

 

Ustanawia się Regulamin Wycieczek i spacerów obowiązujący w Żłobku miejskim w Chojnowie.

 

 

 

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ustanowienia .

Regulamin wycieczek i spacerów

obowiązujący w Żłobku Miejskim w Chojnowie  ul. Sikorskiego 20

 

Podstawa prawna:

− rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.),

Uchwała nr XVIII/86/16 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego w Chojnowie oraz załącznik do Uchwały - Statut Żłobka Miejskiego w Chojnowie

-  Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3.

- Zarządzenie Nr  1/2016 Dyrektora Żłobka Miejskiego w Chojnowie z dnia 01 stycznia 2016 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Żłobkowi Miejskiemu w Chojnowie

 

§ 1

1.Organizatorem wycieczek i spacerów jest Żłobek Miejski w Chojnowie  ul. Sikorskiego 20

2. W zorganizowaniu wycieczek Żłobek może współdziałać z Rodzicami dzieci zapisanych do Żłobka

3. Działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki może być organizowana w ramach zajęć wychowawczo-edukacyjnych oraz projektów edukacyjnych

4. Działalność ta obejmuje następujące formy:

a) wycieczki edukacyjno-innowacyjne realizowane przez opiekuna w celu realizowania działań wychowawczo-edukacyjnych,

b) wycieczki krajoznawczo-turystyczne niewymagające szczególnego przygotowania kondycyjnego i specjalistycznego

c) spacery.

§ 2

1. Organizacja wycieczek wynika z rocznego planu pracy Żłobka.

2. Organizacja i program wycieczki powinny być dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci w wieku żłobkowym ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności.

3. Dla dzieci w wieku żłobkowym powinny być organizowane przede wszystkim wycieczki edukacyjne i turystyczno-krajoznawcze oraz spacery w najbliższej okolicy.

4. Dzieci niepełnosprawne, o ile nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, mogą brać udział w wycieczkach, spacerach, a organizatorzy powinni zapewnić im warunki odpowiednie do specyficznych potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

 

 

§ 3

1. Wycieczka musi być prawidłowo przygotowana pod względem programowym i organizacyjnym, omówiona ze wszystkimi uczestnikami w zakresie celu wycieczki, trasy, zwiedzanych obiektów, norm i zasad obowiązujących podczas wycieczki.

2. Program wycieczki, lista uczestników, osoba odpowiedzialna – kierownik wycieczki i opiekunowie – dokumenty te stanowią załączniki do niniejszego regulaminu i są zatwierdzane najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem wycieczki przez dyrektora żłobka.

3. Udział dzieci w wycieczkach wymaga pisemnej deklaracji rodziców.

4. Uczestnicy spacerów i wycieczek są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

5. Koszt wycieczki pokrywa organizator, sponsor, środki finansowe mogą pochodzić z  projektów edukacyjnych  lub rodzice.

6. Wyżywienie podczas wycieczki zapewnia żłobek.

 

§ 4

1. Organizator spaceru lub wycieczki zobowiązany jest do zapewnienia właściwej opieki i bezpieczeństwa jej uczestnikom.

2. Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo dzieci podczas wycieczek są: kierownik wycieczki i opiekunowie grup. Opieka ta ma charakter ciągły.

3. Miejscem zbiórki dzieci, rozpoczynającej i kończącej wycieczkę, jest żłobek, gdzie dzieci są przyprowadzane i odbierane przez rodziców.

4. Opiekun wycieczki zobowiązany jest sprawdzić stan liczbowy dzieci przed wyruszeniem z miejsca każdego pobytu, w czasie zwiedzania, dojazdu do punktu docelowego.

5. W razie wypadku uczestnika wycieczki czy spaceru stosuje się przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w placówkach publicznych.

6. Zabrania się prowadzenia wycieczek z dziećmi podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi. W przypadku gwałtownego załamania pogody należy wycieczkę odwołać.

7. Na wycieczkę, dłuższy spacer należy zabrać dobrze wyposażoną apteczkę pierwszej pomocy.

8. Każdy wyjazd dzieci autokarem wymaga kontroli pojazdu przez policję.

 

§ 5

1. Dyrektor żłobka nadzoruje właściwą, zgodną z prawem organizację wycieczki.

2. Do podstawowych zadań dyrektora żłobka należy:

 a) czuwanie nad prawidłową organizacją spaceru i wycieczki,

 b) wyznaczenie kierownika wycieczki spośród opiekunów żłobka

 c) gromadzenie dokumentacji wycieczki,

 d) dysponowanie środkami finansowymi na organizację wycieczki oraz dokonanie rozliczenia po jej zakończeniu,

 e) gromadzi i sprawdza dokumentacje spaceru poprzez odnotowanie pisemnej zgody w Zeszycie Spacerów,

 f) zorganizowanie transportu i wyżywienia.

 

§ 6

1. Kierownikiem wycieczki żłobkowej może być wyłącznie opiekun zatrudniony w żłobku.

2. Do podstawowych obowiązków kierownika wycieczki należy:

 a) opracowanie z udziałem uczestników szczegółowego programu i harmonogramu wycieczki oraz wypełnienie Karty wycieczki,

 b) zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie,

 c) zapoznanie uczestników wycieczki z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków do ich przestrzegania,

 d) określenie zadań dla poszczególnych opiekunów wycieczki w zakresie realizacji programu,

 e) zaopatrzenie w sprawny sprzęt i apteczkę pierwszej pomocy,

 f) dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki i rozliczenie po jej zakończeniu.

 

§ 7

1. Opiekunami w czasie spaceru i wycieczki są opiekunowie żłobka, rodzice, wolontariusze, stażyści, studenci odbywający praktykę w żłobku biorący udział w wycieczce lub spacerze.

2. Na wycieczce organizowanej poza teren żłobka w obrębie tej samej miejscowości, bez korzystania ze środków lokomocji, opiekę powinna sprawować co najmniej jedna osoba na 5 dzieci w wieku do 1 roku, lub jedna osoba na 8 dzieci w wieku powyżej 1 roku.

3. Na wycieczce organizowanej poza teren żłobka, przy korzystaniu ze środków lokomocji, opiekę powinna sprawować co najmniej jedna osoba nad grupą do 5 dzieci w wieku do 1 roku, lub jedna osoba nad grupą do 8 dzieci w wieku powyżej 1 roku

4. Do podstawowych obowiązków opiekuna wycieczki należy:

a) sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczestnikami wycieczki,

b) współdziałanie z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki,

c) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,

d) zapewnienie dzieciom bezpiecznego przejścia z pojazdu, do pojazdu, przy wsiadaniu, przy wysiadaniu,

e) nadzorowanie bezpieczeństwa podczas jazdy,

f) wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika wycieczki.

 

§ 8

1. Uczestnikami wycieczek i spacerów są dzieci uczęszczające do żłobka.

2. Do podstawowych obowiązków uczestników wycieczki należy:

a) przestrzeganie wcześniej zawartych umów z opiekunami wycieczki czy spaceru,

b) przestrzeganie zasad zachowania w odpowiednich miejscach publicznych,

c) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, dyscypliny,

d) zachowanie porządku,

e) reagowanie na umówione sygnały.

 

§ 9

1. Uczestników wycieczki czy spaceru obowiązuje odpowiedni strój, uzależniony od charakteru wycieczki i warunków atmosferycznych, co stanowi zadanie dla rodziców.

2. Wyjście poza teren żłobka lub wyjazd na wycieczkę wymaga zgody dyrektora żłobka i musi być odnotowane w zeszycie wyjść poza teren żłobka oraz w zeszycie zajęć

 

§ 10

 1. Zmiany w niniejszym regulaminie dokonuje dyrektor żłobka wspólnie z opiekunami
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

§ 11

 Spacery – wyjście dzieci poza teren żłobka w celu poznania najbliższej okolicy, np. parku, gdzie można uczyć dzieci nazw drzew, czy pobliskiego skrzyżowania, gdzie dzieci poznają zasady pieszego ruchu drogowego. Spacer nie powinien zakłócać normalnego rytmu dnia dzieci w żłobku.

1. Organizacja spaceru powinna być dostosowana do wieku dzieci ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej i warunków atmosferycznych w danym dniu.

2. Dla dzieci w wieku żłobkowym powinny być organizowane przede wszystkim spacery rekreacyjne w najbliższej okolicy.

3. Udział dzieci w spacerach wymaga zgody ich przedstawicieli ustawowych (rodzice, prawni opiekunowie). Mogą oni wraz z początkiem roku szkolnego podpisać całoroczną zgodę na uczestniczenie dziecka w spacerach organizowanych przez Żłobek Miejski w Chojnowie .

4. Opiekun zobowiązany jest każdorazowo przed wyjściem poza teren Żłobka Miejskiego w Chojnowie  uzupełnić Zeszyt Spacerów (poprzez wpisanie daty, ilości dzieci, grupy oraz składu personalnego opiekunów biorących udział w spacerze).

5. Wyjście poza teren żłobka wymaga zgody dyrektora żłobka i misi być odnotowane w Zeszycie Spacerów.

 

§ 12

1. Zadania opiekuna podczas spacerów:

a) opiekun sprawuje opiekę nad powierzonymi mu dziećmi i dba o ich bezpieczeństwo podczas spaceru,

 b) opiekunowie wg obowiązujących przepisów – w przypadku dziecka do 1 roku życia liczba dzieci pozostających pod opieką jednego wychowawcy nie może przekroczyć 5 a w przypadku dziecka od 1 roku życia liczba dzieci pozostających pod opieką jednego wychowawcy nie może przekroczyć 8,

c) zobowiązany jest sprawdzać stan liczbowy dzieci przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie spaceru oraz po przybyciu do punktu docelowego.

 

 

 

 

 Załączniki:

− Załącznik 1 – Karta wycieczki

− Załącznik 2 – Lista uczestników

− Załącznik 3 − Oświadczenie rodzica (zgoda)

− Załącznik 4

- Wzór zgody rodziców na spacer


 Załącznik nr 1 do regulaminu spacerów i wycieczek Żłobka  Miejskiego w Chojnowie

 

KARTA WYCIECZKI

Cel i założenia wycieczki: ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................

Trasa wycieczki: ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................

Termin: ...................

Grupa: ...................

Liczba uczestników: ...................

Kierownik (imię i nazwisko) ....................................................................................

 Liczba opiekunów: ...................

 Środek lokomocji: ............................................................................................................................ ............................................................................................................................

 

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałam się z regulaminem spacerów i wycieczek. Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa na wycieczkach, spacerach i imprezach dla dzieci.

 

 

 

       Opiekunowie wycieczki

(imiona i nazwiska oraz podpisy)

                                                                                         Kierownik wycieczki :

 .........................................................

.................................................

.........................................................

 

.........................................................

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM WYCIECZKI

Data i godz. wyjazdu

Ilość km

Miejscowość

Program

Godz. powrotu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Załącznik nr 3 do regulaminu spacerów i wycieczek Żłobka Miejskiego w Chojnowie

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW PRAWNYCH

 

Zgadzam się na udział mojego dziecka …………………..………….………………….

w wycieczce w dniu ……………………………………………………………………..

do ……………………………………………………………….……………………….

Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu dziecka. Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałam się z regulaminem wycieczki.

 

……………………………………………………..

podpis rodzica lub prawnego opiekuna

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do regulaminu spacerów i wycieczek Żłobka Miejskiego w Chojnowie

 

LISTA UCZESTNIKÓW WYCIECZKI

lp

Nazwisko i imię dziecka 

Imię i nazwisko przydzielonego opiekuna

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

  

  Załącznik nr 4 do regulaminu spacerów i wycieczek Żłobka Miejskiego w Chojnowie

 

 

 

Zgoda rodzica lub opiekuna

/  ds. spacery, wycieczki poza teren Żłobka  /

 

 

 

Ja niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na uczestnictwo

mojego dziecka……………………….............................................................................

 w organizowanej przez Żłobek Miejski w Chojnowie spacerach,

w okresie roku szkolnego ………….…/…………….

Jednocześnie oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na uczestniczenie w tego typu wyjściach.

Zobowiązuję się do zapewnienia dziecku odpowiedniego stroju, uzależnionego od warunków atmosferycznych.

Wyrażam zgodę na udzielenie mojemu dziecku, w razie potrzeby, pierwszej pomocy przed medycznej.

 

 

 

                                …………………………………………..………..

                                 data ,  czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna

 

 

   (szerokość: 150 / wysokość: 92)   WITAMNSTRONIŻŁOBKMIEJSKIEGCHOJNOWI"SŁONECZKO" (szerokość: 190 / wysokość: 190) 

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie