Zarządzenie Nr  1/2016

Dyrektora Żłobka Miejskiego w Chojnowie

z dnia 01 stycznia 2016 roku

 

 

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Żłobkowi Miejskiemu
w Chojnowie

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (T.J. Dz. U. z 2013 r., poz. 1457) oraz Statutu Żłobka Miejskiego w Chojnowie zarządzam, co następuje:

Wprowadza się Regulamin Organizacyjny Żłobka Miejskiego w Chojnowie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 § 1

 Regulamin Organizacyjny Żłobka podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Żłobka.

 § 2

 Regulamin Organizacyjny Żłobka Miejskiego w Chojnowie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

        Regulamin organizacyjny ŻŁOBKA MIEJSKIEGO w CHOJNOWIE

        

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia  ogólne

 

§ 1

 

Regulamin organizacyjny określa strukturę wewnętrzną oraz szczegółową organizację Żłobka Miejskiego w Chojnowie, zasady jego funkcjonowania i kierowania placówką, oraz wykaz zadań i odpowiedzialności dla poszczególnych stanowisk w Żłobku.

 

§ 2

 

Ilekroć w Regulaminie organizacyjnym jest mowa o:

1)      Żłobku – należy przez to rozumieć Żłobek Miejski w Chojnowie .

2)      dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Żłobka Miejskiego w Chojnowie,

3)      opiekunkach  – należy przez to rozumieć opiekuna ww. Żłobka,

4)      statucie – należy przez to rozumieć statut Żłobka Miejskiego w Chojnowie,

5)       specjaliście ds. księgowości – należy przez to rozumieć głównego księgowego
Żłobka,

6)      pracownikach obsługi – należy przez to rozumieć pracowników zatrudnionych na stanowiskach: pomoc kuchenna, robotnik do pracy lekkiej,

§ 3

 

Żłobek działa na podstawie:

1)   Ustawy  z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. 2013.1457 ze zm.),

2)   Ustawy z  dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2015.1515),

3)   Uchwały nr XVI/67/15  Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą – „Żłobek Miejski w Chojnowie",

4)   Ustawy z dnia 27sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2013.885 ze zm.),

5)   Statutu Żłobka Miejskiego W Chojnowie,

6)   Innych właściwych przepisów prawa.

 

§ 4

 

1.      Siedzibą Żłobka jest budynek w Chojnowie przy u. Sikorskiego 20.

2.      Organem założycielskim Żłobka jest Gmina Miejska Chojnów.

3.      Żłobek używa pieczęci zgodnie z nazwą Żłobka w pełnym brzmieniu.

 

 

 

§ 5

 

Akty prawa wewnętrznego placówki, wydawane są   w formie pisemnej przez dyrektora żłobka, lub z jego upoważnienia przez inne osoby, a także na podstawie szczegółowych upoważnień, wynikających z przepisów prawnych.

 

      Aktami prawa wewnętrznego Żłobka są:

1)      zarządzenia dyrektora regulujące zasadnicze dla żłobka sprawy wymagające trwałego unormowania,

2)      komunikaty – podawane do wiadomości pracowników i Rodziców wychowanków informacje dotyczące bieżącej działalności Żłobka.

 

§ 6

 

1.      Żłobek jest jednostką budżetową, której gospodarka finansowa prowadzona jest na    zasadach określonych w Ustawie z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.z 2013 r.,  poz. 885 ze zm.).

2.      Podstawą gospodarki finansowej żłobka jest  plan finansowy obejmujący dochody i wydatki.                 

3.       Dyrektor  odpowiada za dyscyplinę budżetową.

 

ROZDZIAŁ II

 

Zadania i zasady kierowania Żłobkiem

 

§ 7

 

     1.  Funkcjonowanie żłobka opiera się na zasadach:

1)      jednoosobowego kierownictwa,

2)      służbowego podporządkowania (schemat w załączniku nr1 ),

3)      podziału czynności,

4)      indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.

 

§ 8

 

1.      Dyrektor realizuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku
do pracowników Żłobka.

2.      Dyrektor jest przełożonym dla zatrudnionych w Żłobku pracowników.

3.      Dyrektor podejmuje wszelkie decyzje w sprawach osobowych w stosunku
do wszystkich pracowników Żłobka.

4.      Podczas nieobecności dyrektora jego obowiązki pełni osoba wyznaczona przez dyrektora.

 

 

 

 

§ 9

 

1.      Żłobek jest czynny od godziny 6,00 do godz. 16,30.

2.      Żłobek funkcjonuje przez 11 miesięcy w roku od poniedziałku do piątku, z 1miesięczną przerwą urlopową (lipiec lub sierpień)

 

§ 10 

 

1.      Celem zapewnienia dziecku pełnego bezpieczeństwa, dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane ze Żłobka przez rodziców (opiekunów prawnych) lub osoby pełnoletnie przez nich upoważnione.

2.      Od momentu odebrania dziecka spod opieki opiekuna, za jego bezpieczeństwo odpowiada rodzic (opiekun prawny) lub osoba upoważniona do odbioru dziecka.

 

§ 11

 

1.      W Żłobku działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców dzieci.

2.      Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania Rady Rodziców określa Regulamin Rady Rodziców uchwalony przez Radę Rodziców

3.      Dyrektor zapewnia Radzie Rodziców organizacyjne warunki działania oraz stale współpracuje z Radą Rodziców- osobiście lub przez wyznaczonego pracownika.

 

§ 12

 

     Liczba miejsc w Żłobku Miejskim w Chojnowie wynosi 50.

 

§ 13

 

     1. W Żłobku funkcjonują dwie grupy dziecięce.

     2.  Grupa dzieci od 20 tygodnia  do 1,5 roku.

     3.  Grupa dzieci od 1,5 do 3 lat.

     4.  Z powodu dużej absencji dzieci dopuszcza się czasowe łączenie grup.

 

§ 14

 

     Opieka nad dziećmi sprawowana jest przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i uprawnieniach oraz wymaganiach zdrowotnych określonych odrębnymi przepisami.

 

 

 

§ 15

 

    W dniu przyjęcia dziecka do Żłobka po raz pierwszy i po każdej przebytej chorobie rodzice przedkładają w Żłobku zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do pobytu dziecka w grupie żłobkowej.

 

§ 16

 

    Organizację pracy Żłobka określa Ramowy Rozkład dnia ustalony przez dyrektora uwzględniając potrzeby dzieci  (załącznik nr 2)

 

 

§ 17

 

      1) Ramowy rozkład dnia informuje w szczególności o:

·         godzinach przyprowadzania i odbierania dzieci,

·         godzinach posiłków w Żłobku,

·         zajęciach i zabawach w Żłobku, w tym spacerach i zabawach na zewnątrz Żłobka,

·         godzinach snu i odpoczynku,

     2)Ramowy Rozkład dnia zamieszczony jest w ogólnodostępnym miejscu na tablicy informacyjnej w siedzibie Żłobka.

 

 

§ 18

 

    1. W Żłobku nie przewiduje się dokonywania jakichkolwiek zabiegów lekarskich ani podawania   farmaceutyków.

    2. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia dziecka Dyrektor, Pielęgniarka lub osoba  odpowiedzialna za dziecko informuje rodziców o jego stanie, a rodzice są zobowiązani do  niezwłocznego odebrania dziecka ze Żłobka.

   3. W sytuacjach nagłych wzywa się pogotowie z równoczesnym poinformowaniem rodziców.

   4. Gdy dziecko zachoruje na chorobę zakaźną należy je odizolować do sali zwanej izolatką, do  momentu zabrania dziecka przez rodzica / opiekuna prawnego.

   5. Zaobserwowane u dziecka sińce, zadrapania i inne urazy poddaje się przez opiekunów  ocenie   w żłobku, informuje dyrektora. Przy podejrzeniu, iż stwierdzone obrażenia mogą być skutkiem   przemocy fizycznej lub molestowania przyjmuje się następujący sposób postępowania.

  1) sporządzenie notatki w karcie dziecka zawierającej dokładny opis obrażeń datę sporządzenia,  wpisu, podpis pracownika, który stwierdził obrażenia, podpis dyrektora Żłobka,

  2) wezwanie rodzica / opiekuna prawnego celem zapoznania jego z treścią sporządzonej przez pracowników Żłobka notatki,

  3) zawiadomienie prokuratury o podejrzenie popełnienia przestępstwa załączając kserokopię  dokumentacji sporządzonej przez opiekuna,

  4) jeżeli stwierdzone urazy wymagają nagłej interwencji lekarza. dyrektor Żłobka wzywa pogotowie ratunkowe, zawiadamiając jednocześnie policję/prokuraturę, i o ile jest to możliwe rodziców/opiekunów prawnych dziecka.

   6. Żłobek organizuje ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na koszt i za  zgodą   rodziców.

 

 

 

§ 19

 

     Do zadań Dyrektora  należy w szczególności:

1)        kierowanie Żłobkiem, jako jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Chojnów

2)        reprezentowanie Żłobka na zewnątrz,

3)        tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Żłobka,

4)        sprawowanie opieki nad wychowankami,

5)        stwarzanie warunków do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

6)        współpraca z Radą Rodziców,

7)        współdziałanie z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie realizacji zaleceń  i postanowień na zasadach określonych w ustawie,

8)         powoływanie komisji rekrutacyjnej,

9)        opracowywanie i realizowanie planu finansowego Żłobka z zachowaniem dyscypliny budżetowej,

10)    organizowanie wyposażenia Żłobka,

11)     zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki,

12)    wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

 

ROZDZIAŁ III

 

Struktura organizacyjna 

 

§ 20

 

Struktura organizacyjna Żłobka przedstawia się następująco:

1)      stanowiska urzędnicze,

2)      stanowiska pomocnicze i obsługi.

 

§ 21

 

W Żłobku wyodrębnia się następujące stanowiska:

 

1) dyrektor Żłobka,

2) księgowy,

3) dietetyk/intendent

4) położna,

5) opiekun

6) młodszy opiekun

7) robotnik gospodarczy

8) kucharka

9) pomoc kuchenna

    10) konserwator

 

 

§ 22

 

       Schemat organizacyjny Żłobka stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

ROZDZIAŁ IV


Zasady funkcjonowania Żłobka

 

§ 23

 

Żłobek działa w oparciu o zasady:

1)      praworządności,

2)      służebności wobec społeczeństwa,

3)      racjonalnego gospodarowania mieniem,

4)      jednoosobowego kierownictwa,

5)      kontroli wewnętrznej,

6)      podziału zadań między personelem,

7)      wzajemnego współdziałania.

 

§ 24

 

1. Pracownicy Żłobka podczas wykonywania swoich obowiązków zobowiązani są do przestrzegania prawa i zasad obowiązujących w Żłobku.

 

 

§ 25

 

     Gospodarowanie środkami materialnymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny na zasadach staranności w zarządzaniu mieniem Żłobka.

 

 

ROZDZIAŁ V

 

Zakresy czynności na poszczególnych stanowiskach pracy

 

§ 26

1.         Pracownicy zatrudnieni w Żłobku na podstawie umowy o pracę na stanowiskach administracji i obsługi, są pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy  o pracownikach samorządowych.

 

2.             Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:

 

1)      przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa,

2)      wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie,

3)      udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania,

4)      dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej,

5)      zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami,

6)      zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim,

7)      stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych,

8)      sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego.

§ 27

Do obowiązków pracowników Żłobka  należy:

1)       rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami Żłobka: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa wychowankom w czasie zajęć organizowanych przez żłobek,

2)          wspieranie każdego wychowanka w jego rozwoju,

3)          dążenie do pełni własnego rozwoju zawodowego,

4)        kształcenie i wychowywanie dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka,

§ 28

      Do obowiązków położnej należy:

1)      kontrola i pomoc w codziennej obserwacji przyjmowanych dzieci,

prowadzenie dokumentacji z przyjmowania dzieci dotycząca stanu zdrowia

2)      odpowiedzialność za właściwą pielęgnację dzieci, stan sanitarny Żłobka,

sposób przyrządzania i podawania posiłków,

3)       udzielenie pierwszej pomocy w nagłych przypadkach.

4)      dbanie o kompletne wyposażenie apteczki pierwszej pomocy w Żłobku

5)      informowanie rodziców o zauważonych, niepokojących symptomach chorobowych u podopiecznych

6)      stanie na straży ochrony zdrowia dzieci w Żłobku oraz promowanie zasad higieny  wśród pracowników i podopiecznych w Żłobku

7)      wykonywanie poleceń dyrektora

 

 

§ 29

 

    Do obowiązków  opiekunki  należy:

1)      sprawowanie opieki nad grupą dzieci,

2)      przygotowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć z grupą dzieci, zgodnie z ich rozwojem psychofizycznym,

3)      prowadzenie dokumentacji z zajęć ,

4)      dbanie o bezpieczeństwo podopiecznych,

5)      stosownie zabiegów pielęgnacyjnych i higienicznych wobec podopiecznych,

6)      współdziałanie z pozostałymi pracownikami w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dziecka,

7)      informowanie rodziców o zaobserwowanych  postępach i nieprawidłowościach  w rozwoju podopiecznych,

8)      współpraca z pozostałymi pracownikami żłobka,

9)      pomoc podopiecznym podczas spożywania posiłków,

10)  zabawa z podopiecznymi,

11)  utrzymywanie miejsca pracy w należytym porządku,

12)wykonywanie poleceń dyrektora.

§ 30

 

    Do obowiązków młodszej opiekunki  należy:

1)      sprawowanie opieki nad grupą dzieci,

2)      współpraca z opiekunką w organizowaniu i prowadzeniu zajęć z grupą dzieci, zgodnie z ich rozwojem psychofizycznym,

3)      dbanie o bezpieczeństwo podopiecznych,

4)      stosownie zabiegów pielęgnacyjnych i higienicznych wobec podopiecznych,

5)      współdziałanie z pozostałymi pracownikami w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dziecka,

6)      informowanie rodziców o zaobserwowanych  postępach i nieprawidłowościach  w rozwoju podopiecznych,

7)      współpraca z pozostałymi pracownikami żłobka,

8)      pomoc podopiecznym podczas spożywania posiłków,

9)      zabawa z podopiecznymi,

10)  utrzymywanie miejsca pracy w należytym porządku,

12)wykonywanie poleceń dyrektora.

 

§ 31

 

Do obowiązków robotnika gospodarczego należy:

1)dbanie o czystość i porządek w pomieszczeniach Żłobka, w szczególności w salach zabaw ,toalecie.

2)pomoc dzieciom w czynnościach samoobsługowych, takich jak: jedzenie, ubieranie się, korzystanie z toalety.

3)współpraca z pozostałymi pracownikami żłobka

4)rozstawianie leżaków do spania, przygotowanie posiłków.

5)współdziałanie z pozostałymi pracownikami w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dziecka,

6)wykonywanie innych czynności zleconych przez opiekunkę/pielęgniarkę.

7)przestrzeganie właściwego i oszczędnego wykorzystania środków czystości.

dbanie o powierzone mienie.

8)wykonywanie innych czynności służbowych zleconych przez dyrektora.

 

 

   § 32

     Do obowiązków dietetyczki /intendentki należy:

1)      zaopatrywanie stołówki żłobka zgodnie z prawem dotyczącym zamówień    publicznych,

2)      sporządzanie jadłospisów zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi

3)      dokumentowanie dokonywanych zakupów i innych działań,

4)      racjonalne i oszczędne gospodarowanie powierzonymi środkami,

5)      prowadzenie magazynu żywieniowego,

6)      wydawanie do kuchni artykułów żywieniowych,

7)      przestrzeganie stawki żywieniowej i terminów przydatności do spożycia artykułów znajdujących się z magazynie,

8)      wykonywanie poleceń dyrektora.

 

 

§ 33

 

    Do obowiązków kucharki i pomocy kuchennej w Żłobku obejmują:

1)   przyrządzanie punktualnie posiłków zdrowych, zgodnie ze sporządzonym jadłospisem          i obowiązującymi normami żywienia,

2)   przygotowywanie dzieciom napojów w ciągu dnia,

3)   pobieranie z magazynu produktów żywnościowych w ilościach przewidzianych recepturą,

4)   prowadzenie magazynu podręcznego,

5)   utrzymywanie w odpowiednim stanie powierzonego sprzętu kuchennego,

6)   dbanie o  higienę pomieszczeń kuchennych,

7)   przestrzeganie przepisów bhp i przeciwpożarowych,

8)   doskonalenie swoich umiejętności zawodowych,

9)   wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora.

 

 

 

ROZDZIAŁ VI

 

Prawa i obowiązki rodziców i dzieci korzystających z opieki Żłobka

 

§ 34

 

    Do podstawowych obowiązków rodziców należy:

   1. Przestrzeganie Statutu Żłobka, niniejszego Regulaminu Organizacyjnego.

   2. Przestrzeganie uchwały w sprawie ustalenia opłat w Żłobku prowadzonym przez Gminę

    Miejską Chojnów.

   3. Terminowe uiszczanie opłat za pobyt dziecka w Żłobku i wyżywienie.

 

 

 

 

§ 35

 

   1. Rodzice dzieci zobowiązani są do zapoznania się z treścią zarządzeń, ogłoszeń, komunikatów   Dyrektora i stosowania się do nich.

   2. Rodzice dzieci zobowiązani są w miarę możliwości do uczestniczenia w zebraniach rodziców organizowanych w Żłobku.

§ 36

 

     Rodzice /opiekunowie prawni dziecka, korzystającego z opieki Żłobka mają prawo do:

1)      uzyskiwania na bieżąco pełnej i rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,

2)      uzyskiwania porad i wskazówek od opiekunów i pielęgniarki w razie wystąpienia trudności wychowawczych oraz doborze metod w udzielaniu dziecku pomocy,

3)      wnoszenia skarg i wniosków oraz zastrzeżeń w zakresie wykonywania zadań przez Żłobek.

 

§ 37

 

    Dziecko ma prawo w szczególności do:

 

1)      równego traktowania,

2)      poszanowania tradycji kulturowej i religijnej,

3)      opieki i ochrony,

4)      poszanowania godności osobistej, intymności i własności,

5)      nietykalności fizycznej,

6)      ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej i psychicznej,

7)      zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,

8)      aktywnego kształtowania kontaktów społecznych,

9)      życzliwego traktowania ze strony wszystkich pracowników Żłobka,

10)   odwiedzin rodziców w czasie pobytu w Żłobku.

 

 

 

  Obowiązki Żłobka w razie śmierci dziecka


§ 38


 W razie śmierci dziecka podczas pobytu w Żłobku, Dyrektor ma obowiązek niezwłocznie powiadomić :

1)      pogotowie ratunkowe w celu stwierdzenia zgonu,

2)      najbliższą komendę policji,

3)      rodziców / opiekunów dziecka.

 

 

ROZDZIAŁ VII

Organizacja przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków

 

§ 39

 

1.      Rozpatrywanie skarg i wniosków w żłobku odbywa się zgodnie z obowiązującą procedurą skarg i wniosków wprowadzoną zarządzeniem dyrektora.

2.      Obowiązujące procedury wprowadzone zostały zarządzeniem dyrektora.

3.      W Żłobku wnoszący skargi i wnioski przyjmowani są przez dyrektora.

4.      Skargi i wnioski mogą być wnoszone są w formie pisemnej lub ustnie do protokołu.

5.      Dyrektor żłobka prowadzi rejestr skarg i wniosków.

6.      Skargi i wnioski przekazane przez redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne oraz organizacje społeczne podlegają rozpatrzeniu i załatwieniu w takim samym trybie, jak skargi i wnioski osób fizycznych i prawnych.

7.      Rejestr skarg zawiera następujące dane:

1)      liczba porządkowa,

2)      data wpływu skargi/wniosku,

3)      data rejestrowania skargi/wniosku,

4)      adres osoby lub instytucji wnoszącej skargę / wniosek,

5)      temat skargi / wniosku, (czego dotyczy),

6)      termin załatwienia skargi / wniosku,

7)      imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za załatwienie skargi / wniosku,

8)      data zakończenia sprawy związanej z rozpatrywaniem skargi / wniosku.

 

8.      Skargi/wnioski rozpatruje dyrektor Żłobka lub osoba przez niego upoważniona.

 

9.      Z wyjaśnienia skargi / wniosku przechowuje się następują dokumentację:

1)      oryginał skargi/wniosku,

2)      notatkę służbową dotyczącą:

o   sposobu załatwienia skargi/wniosku,

o   wynikach postępowania wyjaśniającego;

3)      materiały pomocnicze zebrane w trakcie wyjaśniania skargi / wniosku,

4)      pismo do osoby skarżącej/składającej wniosek zawierające powiadomienie o sposobie rozstrzygnięcia sprawy wraz z urzędowo potwierdzonym jej wysłaniem.

      

 

 

 

 

 

     ROZDZIAŁ VIII


Tryb wykonywania kontroli


§ 40


1.      System kontroli w żłobku  obejmuje:

1)      kontrolę wewnętrzną,

2)      kontrolę zewnętrzną.

2.      Kontrolę zewnętrzną sprawują:

1)      Burmistrz Miasta Chojnów

2)      Państwowa Straż Pożarna

3)      Państwowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna

4)      Państwowa Inspekcja Pracy.

 

3.      Kontrolę wewnętrzną pełni dyrektor Żłobka, zgodnie z regulaminem kontroli wewnętrznej opracowanym przez Dyrektora Żłobka.

 

4.      Kontrola obejmuje czynności polegające na sprawdzeniu kierunków działania, doboru środków i wykonywanie zadań przez Żłobek.

 

5.      Celem kontroli jest w szczególności:

1)      zbieranie przez dyrektora bieżącej informacji niezbędnej do doskonalenia działalności Żłobka,

2)      badanie zgodności działań z obowiązującymi przepisami prawa,

3)      wykrycie nieprawidłowości,

4)      ustalenie przyczyn i skutków nieprawidłowości oraz osób za nie odpowiedzialnych,

5)      usunięcie braków i nieprawidłowości,

6)      wyciągnięcie konsekwencji w stosunku do osób odpowiedzialnych za nieprawidłowości.

 

 

 

 

 

 

          ROZDZIAŁ IX


Przepisy końcowe


§ 41

1.      W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące oraz Regulamin pracy.

 

 

§ 42


Ograniczenie kontaktu jednego z rodziców z dzieckiem bądź nie wydawanie dziecka rodzicowi, Żłobek może realizować wyłącznie na podstawie orzeczenia sądowego.

 

§ 43


W przypadku nie odebrania dziecka ze Żłobka do godziny 16,30 i brakiem możliwości skontaktowania się z rodzicem/opiekunem lub osobami upoważnionymi do odbioru, opiekunka pozostaje z dzieckiem w Żłobku a następnie powiadamia policję.

§ 44

W Żłobku podpisuje się z Rodzicem/Prawnym opiekunem umowę o Korzystanie z usług Żłobka    ( załącznik nr 3 do Regulaminu)

§ 45

Dyrektor Żłobka Miejskiego przyjmuje interesantów codziennie w godzinach pracy.Załącznik nr 1 : Schemat Organizacyjny Żłobka (43.00 kb)

Załącznik nr 2 :

RAMOWY PLAN DNIA  ŻŁOBKA

 

Godzina

Czynności

600 – 800   

Przyjmowanie dzieci do żłobka, zabawy swobodne.

Przygotowanie do śniadania.

800 – 830    

ŚNIADANIE

Zabiegi pielęgnacyjne po posiłku.

830 – 1030  

Zajęcia zabawowe z elementami edukacji, dostosowane do możliwości rozwojowych dziecka.

Zabawy na powietrzu ( zależnie od pogody).

Przygotowanie  do posiłku.

1030 – 1100  

ZUPA

1100 – 1130  

Zabiegi pielęgnacyjne po posiłku

Przygotowanie do odpoczynku

1130 –1300   

SEN

1300 –1330    

Pobudka.

Zabiegi pielęgnacyjne.

Przygotowanie do posiłku.

1330 – 1345  

DRUGIE DANIE

Zabiegi pielęgnacyjne po posiłku.

1400 – 1500    

Zajęcia zabawowe z elementami edukacji .

Zabawy swobodne.

Zabawy na świeżym powietrzu zależnie od pogody.

1500 – 1515   

Podwieczorek.

1530 – 1630     

Wydawanie dzieci.


Załącznik nr 3 :

Umowa nr ...................
w sprawie korzystania z usług Żłobka Miejskiego w Chojnowie

 

 

 

 


Zawarta w dniu ................................ pomiędzy Żłobkiem Miejskim w Chojnowie

reprezentowanym przez Lucynę Setla- Bar - Dyrektora Żłobka Miejskiego
w Chojnowie ul. Sikorskiego 20,  zwanym dalej „Żłobkiem" a Rodzicem/opiekunem/

...........................................................................................................................................................

legitymującym się dowodem osobistym seria, nr .......................................................zwanym dalej

„usługobiorcą", o świadczeniu usług dla dzieci:

1. .........................................................................................................................................................

2. .........................................................................................................................................................

§1.

Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Żłobek Miejski usług opiekuńczo-wychowawczych
 i edukacyjnych na rzecz dziecka .................................................................................................,
ur. ................................ oraz ustalenie zasad odpłatności za te usługi zgodne z Uchwałą Rady
Miejskiej w Chojnowie Nr XVII/75/15 z dnia 29 grudnia 2015r.

§ 2.

1. Żłobek zobowiązuje się do zapewnienia dziecku:

1)   bezpieczeństwa w czasie przebywania dziecka w placówce,

2)   właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych
z elementami edukacji.

3)   prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny, właściwych do wieku dziecka,

4)   wyżywienia stosownego do wieku.

2. Żłobek umożliwia korzystanie z zajęć dodatkowych pod warunkiem ponoszenia przez rodziców kosztów tych zajęć.

§ 3

Usługobiorca zobowiązuje się do:

1. wniesienia opłaty z tytułu ubezpieczenia dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków
w wysokości i w terminie określonym przez Zakład Ubezpieczeniowy,

2. wnoszenia do 10 dnia każdego miesiąca, z góry, opłaty w wysokości ustalonej przez Radę Miejską w Chojnowie tytułem partycypacji finansowej za korzystanie z opieki nad dzieckiem,

3. wnoszenia do 10 dnia każdego miesiąca opłaty za wyżywienie dziecka.

4. Opłatę o której mowa w pkt 1 należy regulować  w terminie podanym przez dyrektora na tablicy ogłoszeń,

5. Opłaty o których mowa w pkt 2 i 3 należy regulować za pośrednictwem konta bankowego
(oplata stała i za wyżywienie) PKO B.P.   27 1020 3017 0000 2602 0388 5811

§ 4

1. Wysokość opłaty za wyżywienie zależna jest od liczby dni pobytu dziecka w żłobku

w danym miesiącu.

2. Rodzicowi/opiekunowi przysługuje w miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu,
w którym wystąpiła nieobecność dziecka, odpis za wyżywienie z tytułu nieobecności dziecka
w żłobku w wysokości stanowiącej iloczyn liczby dni nieobecności dziennej stawki za wyżywienie.

3. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń, zwanej dalej opłatą za pobyt ustalana jest na podstawie stawki godzinowej, oraz deklarowanej przez rodziców liczby godzin pobytu dziecka w żłobku.

4. W przypadku nieobecności dziecka  opłata, o której mowa w pkt 3 podlega proporcjonalnemu zmniejszeniu w miesiącu następującym po miesiącu, którym dziecko było nieobecne, za każdy dzień absencji w miesiącu poprzednim.

5. Zwrot opłaty, o którym mowa w pkt 4 nastąpi po wcześniejszym powiadomieniu żłobka
o nieobecności dziecka.

6. W ciągu roku kalendarzowego każdy rodzic ma prawo do zwolnienia w jednym miesiącu
od wnoszenia opłat określonych w § 3, w związku z przerwą wakacyjną.

7. Opłaty za pobyt zostaje obniżona o 50% w przypadku gdy do żłobka uczęszcza drugie i kolejne dziecko z rodziny.

8. W żłobku zapewnia się opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin.

9. Na wniosek rodzica w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar pobytu dziecka w żłobku może być wydłużony za dodatkową opłatą w wysokości 0,08% minimalnego wynagrodzenia
za pracę za każdą rozpoczętą godzinę.

10. Powyższa należność zostanie doliczona do opłat za korzystanie z usług żłobka w kolejnym okresie rozliczeniowym.

§ 5

1. Usługobiorca deklaruje pobyt dziecka w żłobku w godzinach od ............do .............

2. W przypadku 3-krotnego przekroczenia w ciągu miesiąca liczby zadeklarowanych godzin dziennego pobytu dziecka z żłobku wymagane jest ponowne uzgodnienie przez strony umowy pobytu dziecka w formie pisemnego aneksu. Brak zgody rodziców / opiekunów prawnych
na wprowadzenie zmiany do umowy w powyższym zakresie skutkować będzie wygaśnięciem umowy bez konieczności jej odrębnego rozwiązania, w ostatnim dniu miesiąca następującego
po miesiącu, w którym wystąpiła ostatnia rozbieżność.

§ 6

Integralną część umowy stanowi wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka ( karta zgłoszenia dziecka)

§ 7

1. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron z co najmniej 2 tygodniowym wyprzedzeniem.

2. Żłobek może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku nie wniesienia w powtórnie wyznaczonym przez dyrektora terminie opłaty za pobyt dziecka w żłobku przez rodzica / opiekuna.

3. Dyrektor żłobka ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku innej niż choroba nieobecności dziecka w żłobku, trwającej przez kolejne 30 dni kalendarzowe.

§ 8

1. Żłobek odmówi przyjęcia dziecka do żłobka w przypadku stwierdzenia objawów wskazujących
na stan chorobowy dziecka.

§ 9

Umowa została zawarta na okres od dnia .......................... do dnia .........................................

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy KC.

§ 11

Umowa została zawarta w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

 

 

 

 

                    Usługobiorca                                                                                                    Żłobek Miejski

 


 (szerokość: 190 / wysokość: 162) ŻYCZYMY WSPANIAŁYCH I POGODNYCH WAKACJI

   (szerokość: 150 / wysokość: 92)   WITAMNSTRONIŻŁOBKMIEJSKIEGCHOJNOWI"SŁONECZKO" (szerokość: 190 / wysokość: 190) 

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie