W związku z sygnalizowanymi przez Rodziców problemami z uzyskaniem od lekarza
wymaganego przez Żłobek zaświadczenia o stanie zdrowia dziecka uczęszczającego
do Żłobka sugerujemy zapoznanie się z artykułem, który daje dwie możliwości na
udowodnienie stanu zdrowia dziecka.

 Pozdrawiam, Dyrektor Żłobka


Czy istnieją przepisy uzasadniające domaganie się zaświadczeń, że dziecko może uczęszczać do żłobka, lub nakładające na lekarza obowiązek ich wypisania?

dr n. prawn. Tamara Zimna 
Kancelaria Prawa Medycznego

Pytanie nadesłane do Redakcji

Rodzice dziecka, które przebyło infekcję, często proszą o wydanie zaświadczenia do żłobka (rzadziej do przedszkola), że dziecko jest zdrowe. Czy istnieją jakiekolwiek przepisy uzasadniające domaganie się przez żłobki takich zaświadczeń lub nakładające na lekarza obowiązek ich wypisania? Czy wewnętrzny statut żłobka może obejmować obowiązek dostarczania takich zaświadczeń, nawet jeżeli nie ma przepisów to regulujących? Kto ponosi odpłatność za wydanie tego zaświadczenia (jeżeli nie jest obowiązkowe dla lekarzy POZ)?

Odpowiedź

Żłobek na podstawie swojego wewnętrznego statutu może wymagać takich zaświadczeń od rodziców, lecz ten statut nie obowiązuje lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), lecz tylko rodziców dziecka, którzy zobowiązali się umownie do jego przestrzegania. Jednak rodzice w takiej sytuacji muszą sobie jakoś poradzić. Są dwie możliwości rozwiązania tego problemu: poprzez udostępnienie indywidualnej wewnętrznej dokumentacji medycznej rodzicom dziecka (do czego lekarz jest zobowiązany, p. niżej) lub poprzez wydanie odrębnego zaświadczenia o stanie zdrowia dziecka (sporządzenie dokumentacji zewnętrznej na życzenie rodziców).

Pierwsze rozwiązanie jest dla lekarza mniej absorbujące czasowo – wystarczy, że w historii choroby dziecka podczas dokumentowania wizyty kontrolnej po przebytej infekcji zapisze na przykład: „Wizyta kontrolna po przebyciu infekcji. Po zbadaniu dziecko zdrowe. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do pobytu dziecka w żłobku/przedszkolu." Wówczas uwierzytelniona kserokopia strony historii choroby dziecka z takim wpisem może zostać przedstawiona przez rodziców w żłobku/przedszkolu i powinna być tam honorowana zamiast zaświadczenia. Najczęściej udostępnieniem dokumentacji medycznej zajmuje się obsługa administracyjna przychodni POZ, a nie lekarz POZ.

Opłaty związane z udostępnieniem dokumentacji medycznej określa regulamin organizacyjny podmiotu wykonującego działalność leczniczą1 (obecnie opłata nie jest wyższa niż 75 gr za 1 stronę kserokopii dokumentacji2). Koszty udostępnienia dokumentacji w formie kserokopii ponosi podmiot wnioskujący o jej udostępnienie – w tym przypadku koszty obciążają rodziców dziecka.

Lekarz, którzy podejrzewa lub rozpoznaje zakażenie lub chorobę zakaźną u dziecka, jest ustawowo3obowiązany pouczyć rodziców o środkach zapobiegających przeniesieniu zakażenia na inne osoby. Oczywiście lekarz stosownie do stanu zdrowia pacjenta może również zalecić, żeby po przebyciu infekcji zdrowe dziecko pozostało w domu przez jakiś czas.

Drugie rozwiązanie zakłada sporządzenie przez lekarza zaświadczenia o stanie zdrowia dziecka i wydanie takiej dokumentacji zewnętrznej na żądanie rodziców. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka, wydawane na życzenie rodziców i potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do pobytu dziecka w żłobku lub przedszkolu, nie jest świadczeniem gwarantowanym ze środków publicznych.4 Takie zaświadczenie nie jest związane z dalszym leczeniem, lecz wydawane do celów opiekuńczych (obecnie żłobki nie prowadzą działalności leczniczej i nie są już zakładami opieki zdrowotnej, lecz instytucjami opiekuńczymi) i dlatego tego rodzaju orzecznictwo nie jest objęte umową z Narodowym Funduszem Zdrowia i nie jest zwolnione z opłat. Lekarz może więc takie zaświadczenia wydawać odpłatnie – poza kontraktem z NFZ, stawki opłat powinien określać regulamin organizacyjny.5 Warto pamiętać, że taka usługa nie podlega zwolnieniu z podatku VAT (lekarz może też wystąpić do urzędu skarbowego o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej ten temat obowiązków podatkowych związanych z uzyskaniem tego rodzaju przychodu), gdyż nie ma celu leczniczego.6 Koszty wydania zaświadczenia ponoszą rodzice.

Nie ma powszechnie obowiązujących przepisów, które uzasadniałyby domaganie się przez żłobki takich zaświadczeń lub nakładały na lekarza obowiązek ich wypisania. Żłobek na podstawie wewnętrznego statutu może wymagać takich zaświadczeń od rodziców, lecz ten statut nie obowiązuje lekarza POZ, lecz tylko rodziców dziecka, którzy zobowiązali się umownie do jego przestrzegania. Ustawowym obowiązkiem lekarza jest natomiast udostępnienie dokumentacji medycznej z leczenia dziecka jego rodzicom.7 Odmowa udostępnienia dokumentacji medycznej wymaga pisemnego uzasadnienia.8 Nieuzasadniona odmowa dostępu do historii choroby rodzicom dziecka stanowi naruszenie prawa pacjenta do dokumentacji medycznej.9(2015)

Przypisy

1.    Art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2012.159 j.t. z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2013.217 j.t. z późn. zm.)

2.    Zgodnie z treścią art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – nie więcej niż 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2014 r. wyniosło 3781,14 zł, opublikowane w M.P.2014.1077 z dnia 12 listopada 2014 r.)

3.    Art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2013.947 j.t. z późn. zm.)

4.    Art. 16 ust. 1 pkt 1) ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2008.164.1027 j.t. z późn. zm.)

5.    Art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2013.217 j.t. z późn. zm.)

6.    Zimna T.: Indywidualna praktyka zawodowa lekarza rodzinnego. Lekarz Rodzinny, 2012; rok XVII, nr 6: 516 i 519

7.    Karkowska D.: Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz, LEX, 2012, komentarz do art. 26–28

8.    § 79 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U.2014.177 j.t. z późn. zm.)

9.    Art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta


UWAGA


Drodzy Rodzice zachęcamy do zapoznania się z wynikami badań :

„Kompleksowa ocena sposobu żywienia dzieci w wieku od 5. do 36. miesiąca życia – badanie ogólnopolskie 2016 rok"

 

 Jest to  ogólnopolskie badanie, dotyczące stanu odżywienia oraz sposobu żywienia polskich dzieci zrealizowane w 2016 roku przez Instytut Matki i Dziecka. Projekt badawczy został zainicjowany i sfinansowany przez Fundację NUTRICIA. Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej grupie 1059 rodziców niemowląt i małych dzieci z całej Polski. Szczegółowy raport z badań dostępny jest na stronie internetowej www.fundacjanutricia.pl

 

                                                                        Pozdrawiamy i zachęcamy do lektury  :)(szerokość: 190 / wysokość: 138)

                


„ PIERWSZYM  I  NAJWAŻNIEJSZYM

PEDAGOGIEM   DZIECKA

JEST  JEGO  RODZIC "

 

1.   Dzieci uczą się wszystkiego, co dzieje się w ich otoczeniu.

2.   Jeśli często krytykujesz dziecko, ono nauczy się oceniania innych.

3.   Jeśli regularnie chwalisz dziecko, ono nauczy się doceniania.

4.   Jeśli dziecku okazuje się wrogość, ono nauczy się walczyć.

5.   Jeśli jest się uczciwym wobec dziecka, ono też będzie uczciwe.

6.   Jeśli dziecko jest często wyśmiewane, stanie się osobą nieśmiałą.

7.   Jeśli dziecko rozwija się w poczuciu bezpieczeństwa, nauczy się ufać innym.

8.   Jeśli dziecko jest często oczerniane, rozwinie się w nim niezdrowe poczucie winy.

9.   Jeśli pomysły dziecka są regularnie akceptowane, ono nauczy się czuć dobrze samo ze sobą.

10.     Jeśli jest się przychylnym dziecku, ono nauczy się cierpliwości.

11.     Jeśli dziecko jest wspierane w tym co robi, nabierze pewności siebie.

12.     Jeśli dziecko żyje w przyjaznym środowisku i czuje się potrzebne, nauczy się znajdować miłość.

13.     Nie mów źle o swoim dziecku, ani wtedy, gdy jest blisko, ani wtedy gdy nie ma go w pobliżu.

14.     Koncentruj się na rozwoju tego, co dobre w twoim dziecku, tak, aby na to co gorsze nie starczyło już miejsca.

15.     Słuchaj zawsze tego co ma do powiedzenia twoje dziecko, a gdy zbliży się do ciebie, by o coś zapytać lub coś skomentować, zawsze odpowiadaj.

16.     Szanuj swoje dziecko nawet wtedy, gdy popełnia błędy. Naprawi je zaraz albo nieco później.

17.     Bądź gotów pomóc dziecku, gdy czegoś poszukuje. Ale bądź również skłonny usunąć się w cień, gdy samo znalazło to czego szukało.

18.     Gdy zwracasz się do swojego dziecka, rób to zawsze w najlepszy z możliwych sposobów. Daj jemu to co w tobie najlepsze.

 


                             Lista przykazań Marii Montessori dla Rodziców

(szerokość: 190 / wysokość: 102)   
   
 (szerokość: 190 / wysokość: 162) ŻYCZYMY WSPANIAŁYCH I POGODNYCH WAKACJI

   (szerokość: 150 / wysokość: 92)   WITAMNSTRONIŻŁOBKMIEJSKIEGCHOJNOWI"SŁONECZKO" (szerokość: 190 / wysokość: 190) 

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie