login:     hasło:       zapomniałem/am hasła
Żłobek Miejski w Chojnowie - Informacje


(szerokość: 190 / wysokość: 52)
W związku z sygnalizowanymi przez Rodziców problemami z uzyskaniem od lekarza
wymaganego przez Żłobek zaświadczenia o stanie zdrowia dziecka uczęszczającego
do Żłobka sugerujemy zapoznanie się z artykułem, który daje dwie możliwości na
udowodnienie stanu zdrowia dziecka.

 Pozdrawiam, Dyrektor Żłobka


Czy istnieją przepisy uzasadniające domaganie się zaświadczeń, że dziecko może uczęszczać do żłobka, lub nakładające na lekarza obowiązek ich wypisania?

dr n. prawn. Tamara Zimna 
Kancelaria Prawa Medycznego

Pytanie nadesłane do Redakcji

Rodzice dziecka, które przebyło infekcję, często proszą o wydanie zaświadczenia do żłobka (rzadziej do przedszkola), że dziecko jest zdrowe. Czy istnieją jakiekolwiek przepisy uzasadniające domaganie się przez żłobki takich zaświadczeń lub nakładające na lekarza obowiązek ich wypisania? Czy wewnętrzny statut żłobka może obejmować obowiązek dostarczania takich zaświadczeń, nawet jeżeli nie ma przepisów to regulujących? Kto ponosi odpłatność za wydanie tego zaświadczenia (jeżeli nie jest obowiązkowe dla lekarzy POZ)?

Odpowiedź

Żłobek na podstawie swojego wewnętrznego statutu może wymagać takich zaświadczeń od rodziców, lecz ten statut nie obowiązuje lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), lecz tylko rodziców dziecka, którzy zobowiązali się umownie do jego przestrzegania. Jednak rodzice w takiej sytuacji muszą sobie jakoś poradzić. Są dwie możliwości rozwiązania tego problemu: poprzez udostępnienie indywidualnej wewnętrznej dokumentacji medycznej rodzicom dziecka (do czego lekarz jest zobowiązany, p. niżej) lub poprzez wydanie odrębnego zaświadczenia o stanie zdrowia dziecka (sporządzenie dokumentacji zewnętrznej na życzenie rodziców).

Pierwsze rozwiązanie jest dla lekarza mniej absorbujące czasowo – wystarczy, że w historii choroby dziecka podczas dokumentowania wizyty kontrolnej po przebytej infekcji zapisze na przykład: „Wizyta kontrolna po przebyciu infekcji. Po zbadaniu dziecko zdrowe. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do pobytu dziecka w żłobku/przedszkolu." Wówczas uwierzytelniona kserokopia strony historii choroby dziecka z takim wpisem może zostać przedstawiona przez rodziców w żłobku/przedszkolu i powinna być tam honorowana zamiast zaświadczenia. Najczęściej udostępnieniem dokumentacji medycznej zajmuje się obsługa administracyjna przychodni POZ, a nie lekarz POZ.

Opłaty związane z udostępnieniem dokumentacji medycznej określa regulamin organizacyjny podmiotu wykonującego działalność leczniczą1 (obecnie opłata nie jest wyższa niż 75 gr za 1 stronę kserokopii dokumentacji2). Koszty udostępnienia dokumentacji w formie kserokopii ponosi podmiot wnioskujący o jej udostępnienie – w tym przypadku koszty obciążają rodziców dziecka.

Lekarz, którzy podejrzewa lub rozpoznaje zakażenie lub chorobę zakaźną u dziecka, jest ustawowo3obowiązany pouczyć rodziców o środkach zapobiegających przeniesieniu zakażenia na inne osoby. Oczywiście lekarz stosownie do stanu zdrowia pacjenta może również zalecić, żeby po przebyciu infekcji zdrowe dziecko pozostało w domu przez jakiś czas.

Drugie rozwiązanie zakłada sporządzenie przez lekarza zaświadczenia o stanie zdrowia dziecka i wydanie takiej dokumentacji zewnętrznej na żądanie rodziców. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka, wydawane na życzenie rodziców i potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do pobytu dziecka w żłobku lub przedszkolu, nie jest świadczeniem gwarantowanym ze środków publicznych.4 Takie zaświadczenie nie jest związane z dalszym leczeniem, lecz wydawane do celów opiekuńczych (obecnie żłobki nie prowadzą działalności leczniczej i nie są już zakładami opieki zdrowotnej, lecz instytucjami opiekuńczymi) i dlatego tego rodzaju orzecznictwo nie jest objęte umową z Narodowym Funduszem Zdrowia i nie jest zwolnione z opłat. Lekarz może więc takie zaświadczenia wydawać odpłatnie – poza kontraktem z NFZ, stawki opłat powinien określać regulamin organizacyjny.5 Warto pamiętać, że taka usługa nie podlega zwolnieniu z podatku VAT (lekarz może też wystąpić do urzędu skarbowego o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej ten temat obowiązków podatkowych związanych z uzyskaniem tego rodzaju przychodu), gdyż nie ma celu leczniczego.6 Koszty wydania zaświadczenia ponoszą rodzice.

Nie ma powszechnie obowiązujących przepisów, które uzasadniałyby domaganie się przez żłobki takich zaświadczeń lub nakładały na lekarza obowiązek ich wypisania. Żłobek na podstawie wewnętrznego statutu może wymagać takich zaświadczeń od rodziców, lecz ten statut nie obowiązuje lekarza POZ, lecz tylko rodziców dziecka, którzy zobowiązali się umownie do jego przestrzegania. Ustawowym obowiązkiem lekarza jest natomiast udostępnienie dokumentacji medycznej z leczenia dziecka jego rodzicom.7 Odmowa udostępnienia dokumentacji medycznej wymaga pisemnego uzasadnienia.8 Nieuzasadniona odmowa dostępu do historii choroby rodzicom dziecka stanowi naruszenie prawa pacjenta do dokumentacji medycznej.9(2015)

Przypisy

1.    Art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2012.159 j.t. z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2013.217 j.t. z późn. zm.)

2.    Zgodnie z treścią art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – nie więcej niż 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2014 r. wyniosło 3781,14 zł, opublikowane w M.P.2014.1077 z dnia 12 listopada 2014 r.)

3.    Art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2013.947 j.t. z późn. zm.)

4.    Art. 16 ust. 1 pkt 1) ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2008.164.1027 j.t. z późn. zm.)

5.    Art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2013.217 j.t. z późn. zm.)

6.    Zimna T.: Indywidualna praktyka zawodowa lekarza rodzinnego. Lekarz Rodzinny, 2012; rok XVII, nr 6: 516 i 519

7.    Karkowska D.: Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz, LEX, 2012, komentarz do art. 26–28

8.    § 79 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U.2014.177 j.t. z późn. zm.)

9.    Art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta                 

 


      

                   

UWAGA WAŻNE !

 

 

Zgodnie z zapisem w Regulaminie Organizacyjnym Żłobka §15   po przebytej chorobie konieczne jest przedłożenie zaświadczenia od lekarza : „ o braku przeciwwskazań do pobytu dziecka w grupie Żłobkowej"

 

 

Jest to bezwzględnie wymagane!

 

Bez takiego zaświadczenia dziecko nie zostanie przyjęte do Żłobka!

 

 

Dziękuję, Dyrektor Żłobka
---
(szerokość: 190 / wysokość: 129)UWAGA RODZICE !!! ZMIANA!!!


Od wtorku 2 listopada o godzinie 8.00  rano z powodów bezpieczeństwa będą zamykane drzwi wejściowe do Naszego Żłobka.

W konieczności dostania się  prosimy dzwonić na telefon żłobka 533 210 235, bądź do Dyrektora 786 210 235.

Dyrektor
---                               UWAGA RODZICE    (szerokość: 190 / wysokość: 190)


23 września 2016r. w naszym Chojnowie przybyło słońca! To Nasz Żłobek otrzymał nową nazwę: "SŁONECZKO" , która pasuje do otoczenia, łatwo wpada w ucho oraz w pełni odzwierciedla charakter i atmosferę jaka u nas panuje. Staramy się obdarzyć nasze dzieci serdecznym, ciepłym uśmiechem na twarzy oraz wyważoną porcją zdrowia, aby zdrowo rosły i dobrze się rozwijały. Dziękujemy Rodzicom za zaangażowanie się w organizację tej uroczystości. Artystom - Przedszkolakom z PM3 (grupa"Motylki") wraz z nauczycielką Hanną Nowacką oraz Benitą Hus, Dominice Pawłowskiej z Gim.2 za zaśpiewanie m.in."O jak cudnie być motylem", Karolinie Czerniawskiej z Gim.1 za recytację "Kogucika", Panom Mariuszowi i Szymonowi Szczoczarzom za odtrąbienie fanfarów podczas odsłonięcia tablicy oraz zagranie na trąbkach 3 utworów muzycznych, Pani Urszuli Saleckiej za udział w odsłonięciu tablicy, Panu Grzegorzowi Kapral za "granie" roli Mrówki, Kubie Wengrzynowi za "granie" roli Pandy, Panu Jerzemu Krakowskiemu z MOKSiRu za nagłośnienie i mikrofony, Pani Dyrektor Biblioteki Barbarze Landzberg za pożyczenie krzeseł, Panu Dyrektorowi MOKSiRu Stanisławowi Horodeckiemu za wypożyczenie parawanu, Pani Mirosławie Spes za wypożyczenie kostiumu Owieczki, Pani wicedyrektor Gim.2, Lucynie Spes za wypożyczenie kostiumu Biedronki, Panu kierownikowi Mrówki za wypożyczenie kostiumu, Panu Dyrektorowi SP3 Mariuszowi Szklarzowi za wypożyczenie kostiumu Pandy. Serdecznie również dziękuję zaproszonym gościom, Burmistrzowi Miasta i Dyrektorom szkół za przybycie i bogate prezenty dla "Żłobkowych" maluszków. Honorowym Patronem Naszego Żłobka mianowaliśmy Burmistrza Miasta Jana Serkiesa za koncepcję i realizację budowy Żłobka dla najmłodszych mieszkańców Chojnowa. Honorowy Patron brał udział w uroczystym odsłanianiu tablicy pamiątkowej. Do wszystkich w/w przesyłamy ciepłe promienie serdecznych podziękowań.

Dyrektor Żłobka wraz z Pracownicami :)
---

Po zapoznaniu się z wynikami ankiety przeprowadzonej wśród rodziców w naszym żłobku chcemy ustosunkować się do niektórych uwag :

     1. Ze względu na uwagę , że ,,prace dzieci powinny być zbierane do teczek przez opiekunki z podpisaną datą kiedy były wykonane i oddane rodzicom na koniec roku szkolnego" prosimy o przyniesienie teczek na prace dzieci do żłobka.
     2. Ze względu na to, że kilkoro rodziców nie wie czy stosowane w żłobku metody i formy pracy dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci, prosimy o zapoznanie się z artykułem zamieszczonym na stronie Informacje w zakładce Sposoby pracy z dziećmi.
    3. Ze względu na uwagę, że ,,podwieczorek jest za późno" prosimy zapoznać się z poniższymi informacjami :

PODWIECZOREK– CZY ZA PÓŹNO PODAWANY W ŻŁOBKU?

To lekki posiłek, który w zależności od jadłospisu uzupełnia dietę dziecka w owoce, warzywa, nabiał, węglowodany złożone (koktajle, budynie, kisiele, chrupki, itp.). Celem takiej przekąski poza odżywieniem organizmu jest utrzymanie na odpowiednim poziomie cukru we krwi. Taki posiłek powinien być ,,przerywnikiem" pomiędzy obiadem a kolacją. Jego pora ustosunkowana jest do godzin otwarcia żłobka i do rytmu dnia jaki panuje w placówce ( 4 posiłki; przerwa na sen, zajęcia edukacyjne; czynności pielęgnacyjne)

 Nie możemy podawać wcześniej podwieczorku z następujących powodów:

1.      Część dzieci przebywa w żłobku do godziny 16:30. W placówce obowiązuje żywienie zbiorowe, nie indywidualne. Nie możemy podawać danego posiłku dzieciom na ,,raty".  Nasze pociechy jedząc razem pokonują opory do niektórych potraw, uczą się prawidłowego tempa spożywania posiłków, obserwują inne dzieci i uczą się od starszych technik jadania posiłków, itp.

2.      Po drugie taka przekąska podana chwilę  po II daniu będzie zbyt dużym obciążeniem dla przewodu pokarmowego małego dziecka. Zbyt krótkie przerwy pomiędzy posiłkami powodują, że dziecko zaczyna nie odczuwać głodu i jada  ,,mechanicznie"  (bez potrzeby!!!). Dziecko powinno odczuwać głód – to są naturalne sygnały, których nie możemy blokować.

W związku z uwagą odnośnie tego, ze podwieczorek jest podawany za późno (nie uzasadniono dlaczego miałby być podawany wcześniej) nie możemy tego zmienić ponieważ podawanie  posiłków jeden po drugim nie jest dobrym kierunkiem w kształtowaniu nawyków żywieniowych, które miałyby zaprocentować prawidłowym rozwojem i zdrowiem dziecka w przyszłości. Jedynie możemy przesunąć obiad na godzinę 13.15 i wtedy podwieczorek przesunie się na godzinę 14.45.

Rytm dnia:

I śniadanie: 8:00  (około 250-300 kcal)

Zupa: 10.30 (100-150 kcal)

SEN

II danie: 13.15 (około 250-300 kcal)

Podwieczorek: 14:45 ( 80-150 kcal)

Razem 750 KCAL/DOBĘ (75% całodziennej racji pokarmowej dziecka w wieku od 1-3 lat)

  

---
    

URODZINY w ŻŁOBKU !  -  organizacja

 

W związku z obowiązującymi w Żłobku przepisami o bezpieczeństwie żywienia i żywności, na życzenie Rodzica (zgłoszonego min.3 dni wcześniej), będziemy organizować 

POCZĘSTUNEK URODZINOWY dla dziecka, z produktów zakupionych przez Żłobek (ze środków przeznaczonych na żywienie dzieci) i mieszczących się w ramach w/w przepisów.

Temu dniu, również Opiekunki z grupy, nadadzą uroczysty charakter poprzez organizację zabaw dla dzieci i wykonanie pamiątkowych zdjęć z tego wydarzenia.
---  INFORMACJA O OPŁATACH


INFORMUJĘ , ŻE OPŁATĘ STAŁĄ I OPŁATĘ ZA WYŻYWIENIE NALEŻY REGULOWAĆ DO 10 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA ZA POŚREDNICTWEM KONTA BANKOWEGO

PKO B.P.   27 1020 3017 0000 2602 0388 5811 - OPŁATA STAŁA i ZA WYŻYWIENIE
( Obydwie kwoty proszę wpłacać na jedno konto - zmiana od 1.03 2016. )

Pozdrawiam    
Dyrektor Lucyna Setla-Bar    

 (szerokość: 150 / wysokość: 92)   WITAMNSTRONIŻŁOBKMIEJSKIEGCHOJNOWI"SŁONECZKO" (szerokość: 190 / wysokość: 190) 

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie